نحوه انجام فعالیت های استقامتی و کاهش خطر ناشی از آنها

1. تمرینات بدنی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تمرینات بدنی یا نرمش‌ (به انگلیسی: physical exercise) هر نوع فعالیت بدنی است که که با آن متفاوت است چراکه ورزش الزاماً با هدف خاصی در حین انجام آن صورت می‌گیرد. چاقی در کودکی، یک نگرانی در حال رشد جهانی است حال آن که تمرین بدنی به کاهش که در آن اکثر افراد افزایش متوسط در استقامت ناشی از تمرین بدنی آئروبیک را می 

2. جزوه درسي آمادگي جسماني - مجتمع آموزش عالي بم

بطور کلی عبارت است از توانایی انجام حرکتی با سرعت و شدت ثابت به مدت طولانی تند راه رفتن، دویدن، شنا یا دوچرخه سواری است که به آن استقامت یا آمادگی هوازی نیز و مطمئن ترین فعالیت های حرکتی است و به همین علت از نظر تعداد افرادی که به آن آن دامنه قادر به حرکت هستند (با افزایش انعطاف پذیری خطر مصدومیت کاهش می یابد).

3. آثار تمرینات استقامتی - مجله طب پیشگیری طبری

عروقي مرتبط است )6( و با کاهش وزن، سطوح آن کاهش. می یابد )7(. فعالیت بدنی یك روش شناخته شده و کاربردي به منظور. کاهش خطر بیماري هاي قلبي-عروقي است. در واقع،  

4. در رابطه با ورزش درمانی و روش های انجام آن چه می دانید؟

10 سپتامبر 2017 آمادگی جسمانی وابسته به‌سلامت با توانایی انجام شدید فعالیت‌های روزمره و برخورداری همراه با کاهش خطر پیدایش زودرس بیماری‌های ناشی از کم‌تحرکی توأم است. فعالیت‌های هوازی یا استقامتی (شدت کم و مدت زیاد) بیشترین بهبود را در 

5. تأثیر فعالیتهای ورزشی استقامتی بر گلوکز خون، انسولین و مقاومت

لذا، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر فعالیت های ورزشی استقامتی بر برخی متغیرهای عوارض مرتبط با آن شناخته شده است که با کاهش عملکرد متاآنالیز انجام شده در خارج از ایران نشان داده است که تمرین .. برآورد خطر سوء گیری نیز بر اساس ابزار سوء گیری خطر .. دیابتی با افزایش انقباض عضلانی ناشی از تمرین، میزان.

6. فواید و مضرات ورزشهای قدرتی - نمناک

بیشتر افرادی که ورزشهای قدرتی را انجام می دهند معمولا بدن خود را متحمل ورزش های سخت می از آسیب دیدگی ها دائمی ماهیچه و مفاصل، افزایش خطر آسیب دیدگی، کند شدن عکس با این همه کسانی که ورزش می کنند و می خواهند وزن شان را کاهش دهند یا آن دسته از که باید حین انجام ورزش در نظر داشت، مشغول فعالیت شوند و با تمرین های سنگین و 

7. مقایسه اثرات تمرینات ورزشی مقاومتی، استقامتی و ترکیبی بر

3. ﺑﻪ ﻣﺪت. 8. ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮ. ﻦﯾ. اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ،. ﻣﻘﺎوﻣﺘ. ﯽ. و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ . ﺳﻄﻮح. HDL. ،. LDL آن. ﻣﯿﺰان. ﻓﻌﺎﻟﯿﺘ. ﻬﺎي. ﺑﺪﻧﯽ. ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و. ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي. ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن. ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ . ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت. اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ. در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ. ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي. ﻗﻠﺒﯽ. -. ﻋﺮوﻗﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدي Delecluse C. Exercise programs for older men: mode and intensity to induce the highest 

8. ورزش و فعالیت بدنی منظم - دانشگاه علوم پزشکی گلستان

تجللارب یادگیللری مؤثر، منجر به اتخاذ داوطلبانه رفتارهای سللالم و بدون خطر از . هدف كلی از تهیه این مجموعه، كمک به حسللن انجام وظیفه آموزشللی یاوران بسیجی .. .1 نقش جامعة صنعتی و اثر آن را بر كاهش فعالیت های بدنی و سالمت انسان شرح دهند. برای هر یک از انواع ورزش ها و فعالیت های بدنی، جزئیات و نحوة اجرای آنها را فهرسللت.

9. تأثیر تمرینات قدرتی و استقامتی بر فاکتورهای متابولیک، کیفیت

12 دسامبر 2009 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺰﻣﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﻲ. در درﻣﺎن دﻳﺎﺑﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ا. ﺳﺖ. ). 3(. اﮔﺮ. ﭼﻪ. اﻏﻠﺐ. ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎ. ﺛﻴﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت. اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. : اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻗﺪرﺗﻲ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ. ﻛﺎﻫﺶ. FBS. ،. HbA1c. ، اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮم، .. ﺳﻄﻮح ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ . ﻗﻨﺪ ﺧﻮن، ﺧﻄﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻮارض ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت ﺑﻴﻤـﺎري و.

10. تأثیر فعالیت ورزشی استقامتی برنشانگر قلبی و پاسخ ایمنی ناشی

ﻫﺎي. ﻗﻠﺒﻲ و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ. ﻫﺎي. اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي ورزﺷﻲ. اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت در ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ورزﺷﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ. ﻛﻨﺪ در ﻣﺤﻴﻂ وﻳﻨﺪوز xp. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: آزﻣﻮن. ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ. دار ﻣﻴﺰان ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ. NT-proBNP ﻓﺸﺎر ﻫﻤﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻗﻠﺐ ورزﺷﻜﺎران ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ و ﺑﺪون اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ . ﻛﺎﻫﺶ. ﻏﻴﺮﻣﻌﻨﻲ.

11. تأثیر تمرین استقامتي بر برخي پارامترهاي کینماتیک راه رفتن

تاثير تمرين استقامتي بر برخي پارامترهاي كينماتيك راهرفتن سالمندان غير فعال. مقدمه. رعاي ت مي توان با انجام فعاليت جس ماني و تمرين مداوم پس رفت و ناشي از زمين خوردن مي شود)7(. سازگاري برنامه هاي تمريني كه بيش تر روي اس تقامت و قدرت بدني ب روز نقصان در عملكرد ان دام تحتاني و يا كاهش روند آن،.

12. تعیین تأثیر تمرینات استقامتی و قدرتی بر میزان هموگلوبین

25 مه 2011 اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﯿﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﻠـﻪ ﺷـﺪه،. درﺻـﻮرﺗﯿﮑﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺰﻣﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و اﺧﺘﻼل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿـﺴﻢ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿـﺪرات،. ﭼﺮﺑ. ﯽ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ را اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ دﻫـﺪ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑـﺪﻧﯽ. ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از دوره ﻫﺎي درﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﺮروي ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﯿﻦ. ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﻠﻪ و . ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻓـﺖ.

13. اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر غلظت های سرمی IL-10، IL-8 و تعداد

3 دسامبر 2015 فعالیت ورزشی منظم به عنوان یک عامل پیشگیرانه و کمکی در درمان بیماری. های التهابی انجام تمرینات هوازی منظم می ها. ی التهابی. و. گیرنده. های آن. ها عوامل کلیدی در التهاب ناشی از سرطان پیشگیری از عود بیماری، بلکه در کاهش خطر.

14. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻚ دوره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﻮرﺋﻮ - دانشگاه تهران

23 ا کتبر 2012 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت رﺋﻮﻟﻮژي ﺧﻮن ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ در ورزﺷﻜﺎران ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ. ﺳﻪ. ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ. 9. ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ آن را اﻓﺰ. اﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻮزﻳﺘﺔ ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ اﻏﻠﺐ از ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻳﻊ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﭘﺎره اي از ﻣﻮارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺟﺮاي ورزﺷﻜﺎر ﺷﻮد ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ دوﻳﺪن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻲ. (. ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي رﺳﻤﻲ. ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ. ) اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.

15. فیزیولوژی ورزش سال اول، شماره2، بهار1388 صص 44-38 شکوفه سوزنی

واژه هاي كليدي: خستگي قلبي، فعاليت استقامتي، نارسايي قلبي،CK، cTnT. مقدمه. مطالعات اپیدمولوژی نشان می دهند که ورزش منظم با کاهش خطرات قلبی همراه است(1). و CTnIبه طور طبیعی در افراد سالم قابل تشخیص نیست (7،13) آنها شاخص هاي اندازه گيري cTnI از طريق استفاده از كيت روش كشور المان به روش آنزیمي فلورسانس انجام شد .

16. اثرات تمرین استقامتی در حضور عصاره خام مگنولیا آفیسینالیس بر

و با آن توسط عوامل آنتی اکسیدانی غیر. آنزیمی و ساختاری بی شک بر خطرات ناشی از این بی تعادلی بر موجود زنده. می افزاید. های آزاد را در حین فعالیت های استقامتی تا حد ممکن کاهش. دهد. با مدت چند روز با نحوه انجام فعالیت روی نوارگردان آشنا. شدند.

17. اصل مقاله (654 K)

آزمون های تی دانشجویی و تحلیل کوواریانس انجام شد. اجرای فعالیت بدنی منظم منجر به افزایش تراکم استخوان ها و کاهش خطر شکستگی در زنان یائسه شکستگی های ناشی از تغییرات هورمونی رخ می دهد و طی آن کاهش تراکم ولی تغییرات در نحوه زندگی، تغذیه و ورزش مناسب به. لہ .. گروه استقامتی بر روی ترمیل مخصوص جوندگان با.

18. ورزش و بیماری قلبی عروقی واقعیت

شاخص توانایی فرد برای انجام فعالیت بدنی که نیازمند خطر نسبی تعدیل شده برای مرگ ناشی از بیماری عروق کرونر قلب بر حسب تناسب بدنی و درصد چربی بدن.

19. بر استرس اکسیداتیو رت های نر ویستار اثر تعامل شنای استقامتی و

کاهش. استرس. اکسیداتیو. و. صدمات ناشی. از. آن. را. در پی. استفاده. از. مکمل. های. آنتی. اکسیدانی. و یا ها انجام شد. میزان. اسید. اوریک پالسمایی، بر اساس اکسیداسیون اسید. اوریک. توسط آنزیم کاهش خطر تشکیل رادیکال هیدروکسیل، اکسیدان. ها. را خنثی های بدن است. طی فعالیت های استقامتی و شدید. TAC. کاهش می. یابد که نشان دهند.

20. تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت متوسط به همراه مصرف

قبل از اجرای پروتکل تمرینی، آزمودنی‌ها به مدت 5 روز با نحوه انجام فعالیت روی . ورزش با افزایش مصرف انرژی و سوزاندن چربی بدن، خطرات ناشی از چاقی را کاهش می‌دهد و در تحقیقی روی موش‌های صحرایی پس از 36 هفته تمرینات استقامتی، کاهش پروفایل است که فعالیت‌های ورزشـی بـر ICAM-1 و VCAM-1 اثـری ندارد و یا اینکه اثر آن بر 

21. تاثیر تمرین استقامتی شنا بر تغییرات شاخص - ResearchGate

4 ژانويه 2014 دو روز پس از زایمان انجام شد. تمرین استقامتی شنا آپوپتوزیس کبد ناشی یافته ها: استفاده گردید. p در سطح ،3اعتقاد بر آن است که بیان و افزایش متالوتیونین در رابطه با تاثیر فعالیت ورزشی بر شاخص آپوپتوزی. 7نیز کاهش شاخص آپوپتوزی سلول های شوان ویژه کودکان دارند)5(، آگاه کردن زنان از خطرات.

22. اصل مقاله

از بروز فشار اکسایشی ناشی از فعالیت های هوازی. نسبتاً شدید بکاهد یا دست کم موجب کاهش. آثار نامطلوب فشار اکسایشی و شاخص های. آن شود؟ از این رو، مطالعة حاضر به 

23. دریافت فایل سالمندی و سلامت - سازمان تامین اجتماعی

براساس نظریات سازمان جهانی بهداشت این پدیده ناشی از بهبود شرایط بهداشتی. است که منجر . از جسم و روح خود به خوبي استفاده کنید اگر از آنها استفاده نکنید خطر از * استفاده از نخ دندان بایستی پس از مسواک کردن انجام شود و شستشوی دهان * . پیرشدن و سالخوردگي با کاهش تدریجي فعالیت هاي فیزیکي و تمرینات استقامتی :.

24. تأثیر تمرین ترکیبیِ مقاومتی- استقامتی بر میزان سرمی سروتونین

تمرین ترکیبی مقاومتی استقامتی بر ترکیب بدن، استقامت قلبی - تنفسی، میزان يافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که در گروه آزمون، شاخص های ترکیب بدن کاهش حیات یک زن است که به دلیل کاهش فعالیت تخمدانها و . مختلف و بررسی تأثیر آنها بر میزان سروتونین سرمی و. کیفیت خواب زنان یائسه تحقیقات اندکی انجام شده است.

25. اصل مقاله - فصلنامه علوم و فنون نظامی

تأثیر تمرینات ویژه ناحیه مرکزی بر استقامت عضلات، تعادل ایستا و پویا ضعف در انجام فعالیت و تمرینات این سربازان ممکن است با خطر بروز آسیب همراه عضلات راست کننده ستون مهره ها و سرینی ها در پشت آن، عضله دیافراگم در بالای آن و کف . تقویت این ناحیه، این مشکلات را کاهش داده و در نتیجه هزینه های ناشی از این عارضه ها را به.

26. تاثیر 6 هفته تمرین ثبات مرکزی بر میزان درد و استقامت عضلات تنه

کلید واژه ها: تمرین ثبات مرکزی، استقامت عضلات تنه، میزان درد، کمردرد مزمن ناحیه پشت که فعالیت های روزانه و معمول بیمار را محدود چرخه معیوبی بین علاوه بر پیشگیری از بروز کمر درد، به کاهش آن نیز کمک کند. .. مدت زمان ناکافی تمرین و تعداد کم آزمودنی ناشی شود و اینکه به این که روش های درمانی باید موثر، بی خطر، فاقد عوارض.

27. ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان درد، ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻋﻀﻼت ﺗﺎﮐﻨﻨﺪه و راﺳﺖ. ﮐ. ﻨﻨﺪه. ﺗﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻋﻀﻼت ﺗﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ. رﺳﯿﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ. ﺟﻬﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از داده. ﻫﺎي آن. ﻫﺎ. ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت. 18. ﻧﻔﺮ زن ﺳﺎﻟﻢ . ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻤﺮدرد ﺑﻪ. ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴـﺖ؛ اﻣـﺎ. ﺑﻪ. ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. رﺳﺪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد. ،. ﮐﻤﺮدرد ﻧﺎﺷـﯽ. از ﺿـﻌﻒ. ﻋﻀﻼت و . ﺣﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴـﺖ. (. 31. ). ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ  

28. علم ورزش | خستگی در ورزش و راه های مبارزه با آن

کمبود مواد قندی و کاهش آن در اثر فعالیت و ندادن استراحت های حساب شده در جهت ترمیم pc – atp از دست رفته در فعالیت های شدید و کوتاه مدت.

29. بیماری التهاب لثه (ژنژیویت): علل، عوامل خطر و علائم آن

پیروکسیکام برای کاهش درد، تورم، و سفتی مفصل ناشی از آرتروز استفاده می‌شود. کاهش این علائم کمک می‌کند تا بیشتر فعالیت‌های عادی روزمره خود را انجام دهید.

30. علائم آسم، عوامل ایجاد، نحوه تشخیص و درمان این بیماری | چطور

آسم در برخی افراد خفیف است و در برخی شدت بیشتری دارد که در این‌صورت ممکن است این افراد را از انجام فعالیت‌های عادی روزمره بازدارد یا حتی به حملات آسم منجر شود.

31. کنترل قند خون با فعالیت ورزشی (بخش دوم) - ورزش، فعالیت

انجام این حرکات باعث افزایش انعطاف پذیری می شود. این تمرینات بایستی قبل از شروع هر گونه فعالیت ورزشی اعم از ورزش های استقامتی و قدرتی انجام گیرند.

32. ورزش و بیماری قلبی | ورزش های مفید برای قلب کدامند

تاریخ مجاز ازسرگیری فعالیت‌های جنسی . زمان ازسرگیری کار و فعالیت. تعیین مشاغل نامطلوب و ممنوع . مشاوره جهت نحوه‌ی انجام مسافرت‌های احتمالی سرگرمی‌ها و تفریحات سالم

33. عوارض ناشی از ورزشهای آبی و نحوه مقابله با آنها - آکا

نحوه انجام فعالیت های استقامتی و کاهش خطر ناشی از آنها ; سر درد ناشی از ورزش ; چگونه خستگی ناشی از برنامه; ۴ توصیه برای کاهش درد عضلات ناشی از ورزش; با برخی آسیب های عضلانی ناشی از ورزش آشنا شوید

34. استاتین ها ؛ عوارض جانبی، نحوه کارکرد و خطرات مرتبط به

این داروها با جلوگیری از آترواسکلروز، خطر ابتلا به بیماری های قلبی را نیز کاهش می دهد. پلاک ناشی از آترواسکلروز حتی زمانی که کلسترول خون پایین است باز هم می تواند تشکیل شود.

35. تاثیر ورزش های استقامتی و هوازی در کاهش تیرویید | یک متخصص

تاثیر ورزش های استقامتی و هوازی در کاهش تیرویید. یک متخصص پزشکی ورزشی معتقد است که اگر هنگام انجام فعالیت های ورزشی روزانه احساس می کنید فشار بسیار زیادی به بدنتان وارد می شود، درد عضلانی دارید و زود خسته می شوید، - دچار

36. تمرین کگل چیست و نحوه انجام دادن آن چگونه است؟

تمرین کگل چیست و نحوه انجام دادن آن چگونه است؟ و مفصل درباره نحوه انجام ورزش کگل و آموزش کامل انجام ورزش کگل و ورزش کگل تقویت عضلات لگن و روش انجام دادن ورزش کگل را در آکاایران ببینید

37. انواع چاقی موضعی: ۶ نوع چاقی موضعی و راه های خلاصی از شر

انواع خطرناک چاقی موضعی و راه های خلاصی از شر آن ها. در این نوشتار درباره انواع چاقی موضعی و راه های خلاصی از شر آن ها بحث می شود. همه‌ی ما شنیده‌ایم که تحرک بیش‌تر و خوراک کم‌تر برای کاهش وزن مفید است.

38. مصرف فلاوونوئید و کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری | سلامت دات لایف

طبق شواهد علمی دیده شده است که دریافت بیشتر برخی فلاوونوئید های خاص و غذاهای غنی از فلاوونوئید با کاهش مرگ ناشی از بیماری های عروقی و برخی سرطان ها در ارتباط است.

39. 5 فایده خوردن BCAA و نحوه مصرف آن قبل و بعد از تمرینات بدنسازی

در بررسی که روی بیماران انسفالوپانی انجام شده است، مصرف امینواسیدهای شاخه دار به میزان زیادی توانست علائم را تعدیل و از مرگ و میر افراد جلوگیری کند.

40. عوارض داروی هیوسین چیست - یک دکتر

این دارو ممکن است خطر سکته ناشی از گرما را افزایش دهد، زیرا عرق کردن کاهش می یابد. از گرم شدن بیش از حد در هوای گرم، سونا، و در طول ورزش یا فعالیت های شدید دیگر، اجتناب کنید.

41. درمان کبد چرب: ۳۶ روش پیشگیری و درمان خانگی کبد چرب

شما با داشتن یک رژیم غذایی مناسب و معقول، نرمش کردن، انجام ورزش‌های حرفه‌ای، و اجتناب از نوشیدن الکل می‌توانید وضعیت‌تان را کاملا دگرگون کنید.

42. “وارفارین” عوارض این دارو و نحوه عملکرد آن

یک جدول زمان بندی مصرف وارفارین و انجام آزمایش های خون برای خود تهیه نمایید. این کار به شما کمک می کند که مصرف هیچ دوزی از وارفارین و یا انجام هیچ یک از آزمایش های خون را از دست ندهید.

43. بیماری التهاب لثه (ژنژیویت): علل، عوامل خطر و علائم آن

پیروکسیکام برای کاهش درد، تورم، و سفتی مفصل ناشی از آرتروز استفاده می‌شود. کاهش این علائم کمک می‌کند تا بیشتر فعالیت‌های عادی روزمره خود را انجام دهید.

44. علائم آسم، عوامل ایجاد، نحوه تشخیص و درمان این بیماری | چطور

آسم در برخی افراد خفیف است و در برخی شدت بیشتری دارد که در این‌صورت ممکن است این افراد را از انجام فعالیت‌های عادی روزمره بازدارد یا حتی به حملات آسم منجر شود.

45. تمرینات هوازی: قبل یا بعد از تمرینات بدنسازی؟ - مردمان

۴٫ اگر هدف اصلیتان کاهش وزن است، انجام هر دو تمرین هوازی و بدنسازی در یک روز (البته با انجام تمرینات هوازی قبل از تمرین بدنسازی) باعث می شود سوخت و ساز بدنتان و درنتیجه کالری سوزی بیشتر شود.

46. پایان نامه ارشد تربیت بدنی: تاثیر یک دوره تمرین استقامتی

بنابراین یکی از مکانیسم های دیگری که دانه های شنبلیله سطح گلوکز خون را کاهش می دهد ناشی از محتوی زیاد فیبر محلول آن است که تخلیه معده را به تاخیر می اندازد و در جذب گلوکز دخالت می کند ( & Et al ,2009

47. بیماریهای تنفسی شغلی: علت ها، علایم، درمان و پیشگیری

بیماریهای تنفسی ناشی از کار مختلفی وجود دارند که در اثر مواجهات شغلی با ذرات ریز داخل هوا ایجاد می‌شوند و عبارتند از: حساسیت های التهابی ریه (پنومونیت یا پولمونیت).

48. چه ورزشی برای کودکان مناسب است؟

طبق آمار جهانی و براساس نتایج مطالعه های انجام شده، تعداد کودکان چاق و دارای اضافه وزن روزبه روز در حال افزایش است و علت اصلی آن هم کاهش فعالیت های بدنی کودکان است.

49. ابتدا تمرین با وزنه را انجام دهیم یا برنامه هوازی؟

اوج اکسیژن مصرفی (Vo2peak)، هم در مردان و هم در بانوان، در تمرین یک روز استقامتی و یک روز قدرتی، بیش از تمرین های هوازی-وزنه و وزنه-هوازی بهبود یافته بود.

50. فیزیوتراپی (Physiotherapy) - آسیب های ورزشی در فوتبال

بعد از آن آسیب های سر و صورت و پس از آن آسیب های کمر در درجات بعدی قرار دارند. آسیب های اندام تحتانی در فوتبال. نیمی از آسیب های ورزشی در فوتبال در مچ و کف پا و 25 درصد آنها در زانو ایجاد میشوند.

51. ال کارنیتین (L-carnitine) – سایت پزشکان بدون مرز

افرادی که از مکمل‌های ال-کارنیتین استفاده می‌نمایند بعد از انجام فعالیت‌های بدنی به میزان کمتری دچار خستگی و کوفتگی می‌شوند.

52. الف - با نحوه تفسیر نتایج آزمایش آشنا شوید

یرقان می تواند به چند علت به وجود آید یا ناشی از همولیز شدید گلبولهای سرخ باشد یا ناشی از نقص های انزیمهای کبدی باشد – و یا ناشی از انسداد باشد.

53. “وارفارین” عوارض این دارو و نحوه عملکرد آن

یک جدول زمان بندی مصرف وارفارین و انجام آزمایش های خون برای خود تهیه نمایید. این کار به شما کمک می کند که مصرف هیچ دوزی از وارفارین و یا انجام هیچ یک از آزمایش های خون را از دست ندهید.

54. علائم خطرناک ناشی از ضربه به سر

در حالی که شما نمی توانید همیشه از آسیب های سر اجتناب کنید اما ضربات مغزی جدی هستند و برای جلوگیری از آسیب به مغز باید به خوبی از آنها مراقبت شود.

55. فرهنگ امروز - سلیمی: دانشجویان دیگر رغبتی برای فعالیت‌های

اول این است که کارکرد اصلی دانشگاه و دانشجویان فعالیت سیاسی نیست، برخی افراد به‌طور کلی مسئولیت و شرایط دانشگاه را با نحوه‌ فعالیت‌های سیاسی ارزیابی می‌کنند و مهم‌ترین ملاک آنها انجام

56. بیماری دیابت و درمان دیابت و پیشگیری از دیابت و نشانه های

1. کنترل سوخت و سازی قبل از فعالیت جسمانی اگر سطوح قند ناشتا بزرگتر از 250 dl/mg باشد از انجام فعالیت جسمانی خودداری شود اگر سطوح قند کمتر از 100 dl/mg باشد کربوهیدرات اضافی مصرف شود.

57. 13 خطر و عوارض ناشی از استفاده مداوم هدفون و هندزفری - انزل وب

کاهش سطح شنوایی گوش و ایجاد مزاحمت! گوش دادن به صدای بلند به موزیک و با استفاده از هدفون ، به صورت طولانی مدت ، سبب عارضه های مختلفی از جمله کاهش سطح شنوایی گوش به صورت موقت یا دائم میشود.

58. علم ورزش | فیزیولوژی قلب و ریه در فعالیت ورزشی

سلول های عضلانی پس از انجام ورزش و فعالیت های شدید، به علت عدم داشتن فرصت کافی برای استفاده از اکسیژن، در نتیجه مصرف انرژی و سوخت و ساز، « اسید لاکتیک » تولید می کنند.

59. 14 راه برای افزایش متابولیسم بدن شما

آفت کش ها که در تولید برای رشد استفاده می شود "obesogens" نامیده می شود و سبب کاهش سوخت و ساز و مستعد کننده برخی از افراد برای افزایش وزن می شود.

60. بیماری التهاب لثه (ژنژیویت): علل، عوامل خطر و علائم آن

پیروکسیکام برای کاهش درد، تورم، و سفتی مفصل ناشی از آرتروز استفاده می‌شود. کاهش این علائم کمک می‌کند تا بیشتر فعالیت‌های عادی روزمره خود را انجام دهید.

61. تاثیر آموزش بر اساس استراتژی های افزایش خودکارآمدی بر

فعالیت بدنی منظم یک رفتار پیشگیری کننده در ارتقای سلامت می باشد؛ مرگ و میر و بیماری های مزمن را به تأخیر می اندازد؛ اضطراب و افسردگی را کاهش می دهد و باعث بهبود سلامت روانی و افزایش کیفیت زندگی می گردد(1).

62. مزایا و نحوه انجام تمرینات کگل معکوس - روژان آموزش ، سلامت

در مورد تمرینات کگل و نحوه انجام آن به اندازه کافی صحبت کردیم. اما در ادامه پیرامون مزایای تمرینات کگل و نحوه افزودن آنها به برنامه روزانه خود صحبت می کنیم.

63. نقش ورزش در سلامتی انسان - beytoote.com

انجام ورزش های سبک طبق آمارهای جهانی نه تنها انواع دردهای قلبی پایدار و غیرپایدار را تسکین و کاهش می دهد بلکه سبب حل شدن لخته های داخل خون شریانی قلب می شود و از بروز سکته های بعدی ممانعت می کند.

ارسال دیدگاه برای این مطلب
آرشیور مطالب
آمار وبلاگ
کل مطالب : 618
کل نظرات : 0
بازدیدکنندگان امروز : 7
بازدیدکنندگان دیروز : 10
بازدید امروز : 27
بازدید دیروز : 16
کل بازدیدکنندگان : 658
کل بازدیدها : 2621